1. Sutarties dalykas
1.1. Šia sutartimi Vykdytojas įsipareigoja teikti tarpininkavimo paslaugas tarp Užsakovo ir Registro registruojant, perkeliant ar pratęsiant domeno galiojimą, Užsakovui jas užsakius ir sumokėjus nustatytą mokestį.
1.2. Užsakovui užsakius ir apmokėjus įsipareigoja teikti hostingo paslaugas.

2. Įkainiai ir atsiskaitymo tvarka
2.1. Mokestis už domeno registravimą, perkėlimą, galiojimo pratęsimą ir hostingo paslaugas yra nurodytas Užsakovui pateikiamoje apmokėjimui sąskaitoje.
2.2. Paslaugos pradedamos teikti tik gavus apmokėjimą.
2.3. Užsakovas sutinka gauti Vykdytojo siunčiamus pranešimus bei sąskaitas elektroniniu formatu.

3. Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo tikslai:
3.2. Užsakovo identifikavimas ir susisiekimas teikiant procedūrines ir technines paslaugas, susijusias su domenų įkūrimu ir valdymu, bet kitų pasalugų teikimu;
3.3. Renkami, tvarkomi ir naudojami šie Užsakovų fizinių asmenų duomenys:
vardas ir pavardė;
adresas;
telefono numeris;
elektroninio pašto adresas;
kontaktinio (-ų) asmens (-ų) duomenys;
prisijungimo IP adresai;

3. 4.Atsižvelgiant į domenų vardų registravimo ypatumus, Užsakovai privalo užtikrinti, kad jų asmens duomenys būtų tikslūs ir patys naujausi.
3.5. Užsakovai atsako už jų nurodyto (-ų) kontaktinio (-ų) asmens (-ų) duomenų tikslumą ir naudojimo teisėtumą.
3.6. Užsakovai turi teisę susipažinti su tvarkomais jų asmens duomenimis šios interneto svetainės paskyroje ir juos keisti.
3.7. Užsakovų sutikimas dėl jų asmens duomenų tvarkymo pagal šias Taisykles išreiškiamas aktyviais veiksmais, užsakymo sukūrimo metu pažymėjus varnele įrašą „Patvirtinu kad su taisyklėmis susipažinau ir sutinku“.
3.8. Užsakovo, kaip domeno turėtojo ir registruoto domeno vardo savininko, asmens duomenys privalomai, pagal nusistovėjusią interneto savireguliacijos praktiką, teikiami atitinkamo aukščiausio lygio domeno, kuriame yra įkurtas Užsakovo domenas, administratoriui (duomenų gavėjui). Šie duomenys skelbiami viešai WHOIS duomenų bazėje.
3.9. Juridinių asmenų duomenų tvarkymas:
3.9.1. renkami, tvarkomi ir naudojami šie juridinių asmenų duomenys:
juridinio asmens pavadinimas;
juridinio asmens kodas;
buveinės adresas;
PVM mokėtojo kodas;
telefono numeris;
elektroninio pašto adresas;
kontaktinio(-ų) asmens(-ų) duomenys;
3.9.2. Visi juridinių asmenų duomenys teikiami atitinkamo aukščiausio lygio domeno, kuriame yra įkurtas Užsakovo domenas, administratoriui ir gali būti skelbiami „Whois“ duomenų bazėje.

4. Šalių atsakomybė
4.1. Vykdytojas yra atsakingas už paslaugų teikimą.
4.2. Užsakovas prisiima visą atsakomybę kilus ginčytiniems klausimams dėl domeno naudojimo teisėtumo.
4.3. Nė viena iš šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai Sutarties šaliai.

5. Sutarties galiojimas
5.1. Sutartis yra neterminuota, įsigalioja nuo to momento, kai Užsakovas pateikia Vykdytojui Sutarties 1.1. ir 1.2. punktuose išvardintų paslaugų užsakymą ir už jas apmoka.
5.2. Sutartis netenka galios Užsakovui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.
5.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai informavęs Vykdytoją. Šiuo atveju Užsakovui nėra grąžinamos sumokėtos įmokos.

6. Kitos nuostatos
6.1. Sutartyje nenumatyti ir nesureguliuoti klausimai sprendžiami abipusiu sutarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
6.2. Visi ginčai, dėl kurių neįmanoma susitarti, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.