Tinklalapis: www.

. Lietuva

| katalikai.lt | katekizmas.lt | biblija.lt | | Atsiliepimai | Kontaktai | Nuorodos | Paieška | Mielieji Skaitytojai! Siūlome įsigyti naują puikią knygą apie lectio divina – maldingą Šventojo Rašto skaitymą. Plačiau… Pirmąsias septynias lapkričio mėnesio meditacijas galite rasti svetainėje! VINCAS RAŠO: Kiekvienų Mišių metu išpažįstame: „Kristus mirė, Kristus kėlės, Kristus vėl ateis.“ Jis vėl sugrįš! Šios dienos skaitiniai mums kalba apie Jo sugrįžimą. 2009 m. lapkričio–gruodžio kasdienės meditacijos Pasiruošk susitikti su savo Dievu, Izraeli! Nes štai tas, kuris supila kalnus, sukuria vėją ir apreiškia žmogui savo mintis; tas, kuris paverčia tamsą aušra ir žengia žemės aukštumomis: VIEŠPATS, Galybių Dievas, yra jo vardas! Am 4, 12–13 Straipsniai Tapyba žodžiais Adventas – tai metas įsimąstyti į išganymo istorijos paveikslus, jais džiaugtis ir kontempliuoti. Kažin ar rasime vaizdesnių paveikslų, nei „nutapytieji“ Luko evangelijos pirmuosiuose skyriuose, vadinamuose „kūdikystės pasakojimu“. Šiuo malonės ir palaiminimų metu įdėmiau pažvelkime į Luko evangelijos pasakojimą. Melskime Šventąją Dvasią plačiau atverti mūsų akis, kad aiškiau išvystume Jėzų ir augtume tikėjimu bei meile. Dovydo Sūnus, Dievo Sūnus Lukas evangelijoje stengėsi parodyti, kad visos Senojo Testamento pranašystės, visa, ką pranašavo Izaijas, Michėjas ir Elijas, pasiekė pilnatvę Jėzuje. Šių pranašysčių vaizdais ir žodžiais jis rėmėsi aprašydamas Jėzų ir Jo misiją. Jėzus yra atsakymas į Izraelio troškimą turėti tobulą karalių – visų gerųjų karaliaus Dovydo savybių įsikūnijimą – ir netgi tobulesnį už jį. Lukas taip pat pabrėžia, kad Jėzaus karalystė tvers amžinai, priešingai Dovydo karalystei, gana greitai sunykusiai po jo sūnaus Saliamono mirties. Luko evangelijoje ir Marija vaizduojama kaip Senojo Testamento pranašysčių išsipildymas, kaip naujosios Sandoros arka, arba skrynia, kaip naujasis Dievo artumo Tabernakulis, arba Padangtė. Giedokime naują giesmę Lukas – pasak tradicijos, dailininkas ir gydytojas – į savo pasakojimą įterpė tris nuostabias giesmes. Bene žinomiausia iš jų – Marijos Magnificat (plg. Lk 1, 46–55). Zacharijas, Jono Krikštytojo tėvas, irgi gieda gyriaus giesmę Dievui, sulaukęs sūnaus (plg. Lk 1, 68–79). Trečiąją giesmę gieda Simeonas, Šventykloje laikydamas kūdikėlį Jėzų ant rankų (plg. Lk 2, 29–32). „O“ priegiesmiai Adventui einant į pabaigą ir vis labiau artėjant Viešpaties Gimimo iškilmei, Bažnyčia savo džiaugsmingą […]
Tinklalapio nuorodos:     www.katalikai.lt   www.katekizmas.lt   www.biblija.lt   www.zodistarpmusu.lt   www.wau.org   validator.w3.org   jigsaw.w3.org   www.kit.lt